Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020 spolku S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

“Pokud pomůžeme dětem milovat přírodu, postarají se o přírodu, protože si vážíme věcí, které máme rádi " Skogsmulle filozofie


Činnost v příslušném roce 

Lesní klub U potůčku oslavil v květnu své 5.narozeniny. Lesní klub pokračoval v tomto roce ve stabilním profesionálním provozu. Vzdělával v přírode 5 dní v týdnu v době 8-16.00 15 dětí ve věku 3-6 let. Děti vzdělávaly 2 profesionální učitelky MŠ, 2 asistentky na DPP a provoz školky vedla koordinátorka.  O lesní školku je zájem, je plně obsazená a má naplněný pořadník. Těší nás, že jsme získali v lokalitě dobré jméno. Ještě více nás těší, že můžeme naplňovat své poslání. Děti mají krásnou možnost zamilovat se do přírody a do místa, ve kterém žijí, mají možnost si venku hrát s kamarády, vzdělávat se a rozvíjet tělo a naplňovat svoji duši krásou. 

Tento rok provoz značně ovlivnila pandemie koronaviru. Byli jsme nuceni lesní klub zcela uzavřít v období polovina března a celý duben. I podzim v lesním klubu byl pandemií poznamenán. Dodoržovali jsme všechna hygienická zařízení a bojovali jsme o možnost fungovat. Věříme, že i díky našemu lesnímu klubu a zdravému pohybu dětí venku jsou naše děti zdravé. Mrzelo nás, že neproběhly téměř žádné slavnosti a brigády. 

Na začátku července ale proběhla krásná letní slavnost, při níž jsme se rozloučili s našimi budoucími školáčky. 

Nové zázemí lesního klubu - Zahrádka se tento rok začalo chystat. Získali jsme stavební povolení, povolení pro septik, povolení pro průzkumný vrt, elektroprojekt, stavební projekt, projekt studny, septiku, projekt a vizualizaci zázemí. Vyúčtovali jsme grant nákupu nového zázemí a podařilo se nám získat grant na rekonstrukci ve výši 480 000kč. V kampani Hithit jsme získali 150 000kč na vrtanou studnu a studnu se podařilo na podzim vyvrtat a máme vodu! Podařilo se nám sepsat Smlouvu s ČEZ o dovedení elektřiny na hranici pozemku. Stavbu budeme provádět částečně svépomocí, jsme domluveni se stavebníky, tesařem, instalatérem. Stále nám ale chybí zhruba 800 000kč. Budeme oslovaovat sponzory a přemýšlíme o vyřízení půjčky. Dílu zdar!!

Lesní škola Malé Stromy pokračovala ve svém rozvoji i v tomto roce. Od ledna do června fungovala na skautské základně Vanaivan v Kopřivnici. V březnu a dubnu bylo zavřeno z důvodu pandemie koronaviru. Škola fungovala ve středy, čtvrtky a pátky pro zhruba 15 dětí ve věku 6-13let. Paní učitelky a průvodkyně dětí byly i nadále Petra Kovačíková, Zdenka Štichauerová, Barča Tembo, Věrka Lišková. Děti se rozvíjely v poznávání sebe a přírody, intuhrách, přírodní pedagogice, angličtině, výtvarných technikách a řemeslných dovednostech. 

Od září se škola přestěhovala do nového zájemí Příborské Hájovské Hájenky. Škola mírně obměnila koncept a některé průvodce i děti. Noví učitelé jsou Gabriela Gajdošová a Kamila Polehlová. Škola nadále funguje středy - pátky, středy jsou nově expediční, čtvrtky a pátky probíhají v zázemí. Z důvodu pandemie koronaviru bohužel škola fungovala pouzde v září a do půlky října. 

Příměstské tábory

Letos jsme završili tříletý projekt OPZ Prorodinná opatření a realizovali 4 příměstské tábory v období letních prázdnin. Projekt podpořil pracující rodiče, tábory platili  pouze v nákladech za stravu dětí. Tábory byly povedené a pěkně prožité, naplněné hezkým programem: Pozorování života v rybníce, bubenický workshop, hraním a malováním pohádky, včelařstvím.

Šablony pro neformální vzdělávání

V loňském roce se nám podařio zapojit se do tříletého projektu přes Radamok Ostrava. Rok 2020 byl bohužel v rámci realizace šablon silně ovliněn pandemií, která znemožnila značnou část roku šablony realizovat. Přesto se nám podařilo realizovat 3x šablonu Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, 2x šablonu Tandemové neformální vzdělávání a 6x šablonu rojektový den v klubovně. 

Environmentální programy O ovečce a vlně z důvodu pandemie koronaviru se v tomto roce nemohly konat.

Záměry organizace na příští rok

V příštím roce máme záměr pokračovat ve všech současných aktivitách tak, abychom naplňovali smysl fungování našeho spolku. Budeme se snažit ve všech našich aktivitách pracovat jak nejlépe umíme a budeme se snažit zlepšovat nadále kvalitu poskytovaných služeb. 

Budeme se snažit do konce srpna 2021 vybudovat nové zázemí pro lesní klub a od září 2021 se stát lesní mateřskou školou zapsanou v rejstříku škol.

Poděkování patří všem našim skvělým, angažovaným a lidsky velmi hodnotným zaměstnancům: Lence Beinsteinové, Pavle Rozálii Kvitové, Barboře Oppeltové, Doubravce Ukropcové, Petře Kovačikové, Zdence Štichauerové, Barboře Tembo, Věrce Liškové, Gabriele Gajdošové, Adélce Veřmiřovské a Václavovi Machulovi!

Ohromné díky patří rodičům, kteří nám s důvěrou svěřují k péči a vzdělávání své děti!

Děkujeme Evropské Unii a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu sociálních věcí ČR za poskytnuté dotace!

Děkujeme všem dobrým lidem, se kterými jsme se v tomto roce potkali a vzájemně se obohatili!


Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy: 1 363 921kč

Členské příspěvky 705 232

státní dotace a granty 0

obecní dotace a granty  0

zahraniční dotace a granty    508 689kč

sponzorské dary 150 000kč

 Výdaje: 1 035 000kč

mzdy 688 000kč

spotřeba materiálu, energie, neskladovatelných položek 324 000kč 

ostatní náklady   23 000kč


Orgány organizace

Předseda: Mgr. Kamila Polehlová

Místopředseda: Markéta Huvarová

Pokladník:  Mgr. Zdenka ŠtichauerováKontaktní a identifikační data 

Název: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Zapsán do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14719. Datum registrace 15.12.2015.

Sídlo: Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

statutární zástupce: Mgr.Kamila Polehlová, telefon: 737905613

e-mail: lesniskolkaupotucku@gmail.com

IČO: 04642155

číslo účtu: 2300945531/2010

 webové stránky: u-potucku.cz, https://www.male-stromy.cz/


Za spolek předsedkyně Kamila Polehlová

 

 

Výroční zpráva 2019 spolku S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

“Pokud pomůžeme dětem milovat přírodu, postarají se o přírodu, protože si vážíme věcí, které máme rádi " Skogsmulle filozofie

Činnost v příslušném roce 

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku, z.s. své poslání v roce 2019 realizoval především provozováním lesního klubu U potůčku a provozováním lesní komunitní školy Malé Stromy. Také realizací Environmentálních programů pro MŠ a ZŠ O ovečce a vlně. Koordinátorkou obou projektů je Mgr. Kamila Polehlová.

Lesní klub U potůčku v roce 2019 v květnu slavil 4.výročí existence. Za čtyři roky se nám podařilo uvést lesní klub do profesionálního stavu. Zázemí je skromné, ale vyhovující, splňující standardy a bezpečnost, zároveň je malebné a opečované. Do konce června lesní klub sdílel zázemí s lesní školou, což se ukázalo jako nevyhovující. Od září se v zázemí nachází pouze lesní klub. Zázemí tvoří zahrada o rozloze 1500m², maringotka a uniobuňka jako prostory pro jídlo, relaxaci a poobědové tvoření, teepee, přístřešek se stoly pro stravování a tvoření v teplejším počasí. Dále sklad, kadibudka se dvěmi separovanými toaletami, umývárenský přístřešek se stoly na mytí rukou, přístřešek jako šatna dětí. Na jaře se nám prostor školky rozrostl díky podpoře Hyundai o 2300m² oplocené pastviny pro ovečky, o které se děti starají a jejichž vlnu zpracovávají. Zázemí prodělalo kontrolu BOZP a PO, personál je proškolený v BOZP, PO i PP.

Pedagogika lesního klubu a provázení dětí dosahuje také vysoké úrovně, pracujme na certifikaci v rámci Asociace lesních mateřských škol. Zaměstnankyně jsou kvalifikované, zkušené a svoji práci mají rády a stále v ní rostou a vzdělávají se. Každý den je přítomna nejméně jedna kvalifikovaná učitelka mš a jedna asistentka. Denně je zapsáno 15 dětí. Většina z nich chodí 2-3 dny v týdnu a tak se vytvořily 2 hlavní skupiny dětí po-stř, stř-pá. Stabilní skupinky provází stabilní průvodkyně. Děti i průvodkyně jsou stálí a to vytváří jistotu a bezpečí. Děti denně zpívají, poslechnou si pohádku, jdou na procházkua volnou hru do lesa a odpoledne starší děti tvoří. V roce 2019 navštěvovalo lesní klub celkem 48dětí.

Lesní klub fungoval celý rok mimo hlavní letní prázdniny. O letních prázdninách jsme zrealizovali 3 příměstské tábory pro 3*17dětí.  Projekt příměstských táborů je financovaný díky Evropským sociálním fondům a MPSV, rodiče platí pouze stravu. Na každém z táborů jsme měli také animační program, jednou výtvarnici, která s dětmi vyráběla loutky, jednou bubeníka s workshopema jednou workshop o dravcích.

Díky podpoře Hyundai se lesní klub otevřel veřejnosti - státním MŠ a prvnímu stupni ZŠ. Děti přicházejí 4x ročně dopoledne na Environmentální program O ovečce a vlně.

Na jaře jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu. Pro chod lesního klubu bylo totiž nutné změnit v územním plánu užívání plochy pro lesní klub. Nepodařilo se nám to z důvodu byrokratické chyby v roce 2014 a tak jsme se pokusili v roce 2018/19. Bohužel se v mezidobí změnil Zákon o půdě a ani část parcely pro lesní klub nelze změnit na užívání soukromé zahrady. Tato informace znemožnila do budoucna s lesním klubem fungovat na současné parcele. Proto nastalo horečné hledání řešení. Podařilo se nám v blízkosti do 2km nalézt zahradní parcelu s chatou v krásném lese. Podařilo se nám získat grant na nákup pozemku a chaty. Před námi je finančně náročná rekonstrukce objektu, na rekonstrukci a vybudování studny a kanalizace musíme zajistit cca 1 200 000kč. 

 

Lesní škola Malých Stromů pokračovala od ledna do června v zázemí U potůčku. Od září pokračuje na zázemí v Kopřivnici ve skautské základně Vanaivan. Děti ve škole provází zejména Mgr. Petra Kovačíková a od září i Mgr.Zdenka Štichauerová, program doplňují hostující odborníci - na Aj Barbora Tembo, na VV Věrka Lišková. 

Od ledna do června se ještě pokračovalo ve zkušebním provozu. Škola se vyprofilovala spíše jako svobodná demokratická komunitní lesní škola. Vzdělávání je dětem nabízeno a ony si vyberou, čemu se chtějí věnovat. Škola nenese za vzdělávání dětí zodpovědnost, ta je na rodičích. Škola děti rozvíjí zejména v sebepoznávání, sociálních a komunikačních dovednostech a v přírodní pedagogice. 

V létě lesní škola realizovala jeden příměstský tábor Řemesla. Děti jezdily hodně na kole, byli na koních a jeden den je navštívil kovář s potulnou výhní a celý den s ním kovali. 

Škola funguje 3 dny v týdnu stř-pá od 8.00 - 14.30. V roce 2019 ji navštěvovalo celkem 19 dětí. 

Environmentální programy O ovečce a vlně se nám podařilo realizovat díky grantové podpoře NF Hyundai a OSF.  Získali jsme peníze na zakoupení Shetlandských oveček s velejemnou vlnou, také jsme jim vybudovali ovčínek, plot. Nakoupili jsme česačku vlny, nůžky, barvu na vlnu, vřetánka, kolovrátek, jehly na filcování. Zveme k nám do lesního klubu kolektivy dětí z MŠ a ZŠ a poskytujeme jim prožití zážitkovývh workshopů - péče o ovečky a zpracování vlny, hra s vlněnými hračkami, zpěv tradičních folklorních písní s ovečkovou tématikou, pro starší děti i ekologické téma: vztah oveček, spísání luk a místní fauny a flóry. 

 

Záměry organizace na příští rok

Do budoucna bychom rádi pokračovali v naší práci, každé dítě v lese má velký smysl. Příroda poskytuje dětem nenahraditelné prostředí pro hru a naplňuje základní dětské potřeby. Divoká příroda je pro děti dnes nedostatkové zboží. Stejně tak pohyb venku za každého počasí. Přispívá k celkovému zdraví a odolnosti dětí. Zároveň podle výzkumů víme, že prokazatelně se z dětí, které v divoké přírodě pobývaly, stávají dospělí, kteří mají zájem o dobro Země a její ochranu. 

V lesním klubu nadále záměrně zůstanem u menší velikosti lesního klubu - 1 třída dětí, 15 dětí/den/2 průvodkyně. Budeme prohlubovat a zkvalitňovat naši práci. Pokračování v procesu certifikace.

Před námi je shánění peněz na rekonstrukci chaty, budování studny a kanalizace a pustění se do práce na těchto aktivitách. 

Lesní komunitní škola Malé Stromy aktivně bude hledat a snad nalezne trvalé zázemí pro svoji činnost. Promýšlíme rozšíření provozu na udržitelných 24 dětí. Pedagožky se budou dále vzdělávat a budeme se snažit zkvalitňovat prácia radovat se z provázení dětí.

Lesní klubík U potůčku máme v plánu na jaře otevřít. 

Poděkování 

Spolek v období roku 2019 naplňoval své cíle hlavně v projektu lesního klubu U potůčku a lesní komunitní školou Malé Stromy. Chceme tímto poděkovat všem rodičům a členům našeho spolku, bez kterých by tyto projekty nemohly fungovat. Rodiče nám s důvěrou svěřují své děti, finančně přispívají členskými příspěvky na jeho fungování  a pomáhají při brigádách na budování zázemí. Společně realizujeme přání radostně a smysluplně provázet děti rozvojem, růstem  a naplněným dětstvím. Dále bychom chtěli poděkovat našim nepostradatelným průvodkyním, které se s láskou a profesionalitou  věnují dětem: Rozárce, Lence, Máji, Doubrave, Barče O., Petře, Zdeče, Barči T. a Věrce. 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření - zpracovává se

Příjmy: 948 126kč

Členské příspěvky 697 830

státní dotace a granty 30 000kč

obecní dotace a granty  19 515kč

zahraniční dotace a granty    185 781kč

sponzorské dary 15 000kč

 Výdaje: 1 105 448kč

mzdy 7240519kč

spotřeba materiálu, energie, neskladovatelných položek 185 500kč 

ostatní náklady 195 432kč

 

Orgány organizace

Předseda: Mgr. Kamila Polehlová

Místopředseda: Markéta Huvarová

Pokladník:  Mgr. Zdenka Štichauerová

 

Kontaktní a identifikační data 

Název: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Zapsán do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14719. Datum registrace 15.12.2015.

Sídlo: Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

statutární zástupce: Mgr.Kamila Polehlová, telefon: 737905613

e-mail: lesniskolkaupotucku@gmail.com

IČO: 04642155

číslo účtu: 2300945531/2010

 webové stránky: u-potucku.cz, https://www.male-stromy.cz/

 

Za spolek předsedkyně Kamila Polehlová

 

Výroční zpráva 2018 spolku S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Činnost v příslušném roce 

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku, z.s. své poslání v roce 2018 realizoval především provozováním lesního klubu U potůčku, od září 2018 také provozováním lesní komunitní školy Malé Stromy, a od ledna do červnaprovozováním lesního klubíku U potůčku. Koordinátorkou všech projektů je Mgr. Kamila Polehlová.

Lesní Klubík U potůčku byl oblíbeným projektem pro maminky s dětmi do cca 4 let. Maminky i děti si užívaly páteční dopoledne v přírodě s písničkami a přírodním tvořením, pohádkou. Klubík vedla Mgr.Kamila Polehlová. Klubíkem prošlo 21 maminek s 1-2 dětmi, průměrně se klubíku účastnily 3x. Klubík měl ale od července do prosince pauzu. Nemáme personální kapacitu jej provozovat a od září fungovala v areálu i škola Malých Stromů. Kapacita prostoru i zázemí už nestačila.  Máme ale vizi v lesním klubíku pokračovat.

Celý rok v lesním klubu U potůčku se nesl v atmosféře zkvalitňování zázemí, rozkvětu a profesionalizace. LK byl od ledna do března v provozu 3 dny v týdnu, od dubna do června 4 dny v týdnu a od září do prosince 5 dnů v týdnu. 

Děti provázely v LK 3 průvodkyně. Kvalifikované učitelky MŠ  Pavla Rozálie Kvitová,Dis. (do srpna zaměstnaná na DPP, od září na pracovní smlouvu) a Mgr.Lenka Beinsteinová(pracovní smlouva). Dále asistentka Markéta Huvarová (DPP).  Lesním klubem prošlo za rok 2018 celkem 40 dětí. Jejich průměrná týdenní docházka byla 2,5 dne. Denní maximum dětí v LK je 15 na 2 průvodkyně.

V období letních prázdniny byl lesní klub zavřený, ale realizovali jsme 4 týdenní příměstské tábory pro 45 dětí.

Zázemí prošlo významnou rekonstrukcí a dovybavením. Podařilo se nám totiž získat několik grantů. 

Nadace Veolia nám přispěla 40 000kč za to, že jsme zaměstnali Pavlu Rozílii Kvitovou na pracovní smlouvu. Peníze jsme použili na rekonstrukci unimobuňky a nákup kamen a polic. Ze bývalého skladu se tak stala obytná menší místnost pro relaxaci, oběd i tvoření. 

Výzva 17/2016 Státního fondu životního prostředí nám umožnila pořídit kvalitní teepee, vyštěrkovat a odvodnit zem pod teepee, opravit přístřešek nad umývárnou a vybavit umývárnu stolem se dvěma dřezy a dvěmi várnicemi, které udržují vodu na mytí rukou teplou, policemi a věšáky na ručníky. Také jsme vybudovali herní a fukční prvek - kameniště, který zároveň zachytává vodu a 2 vrbové chýše a dětskou blátivou kuchyňku. 

Nadace Hyundai a Nadace OSF nám poskytly grant na Environmentální program o Ovečce a vlně.  Grant realizujeme v roce 2019. 

Dosáhli jsme také na grantovou výzvu Operační program zaměstnanost - Prorodinná opatření - v letech 2018,2019,2020 realizujeme v létě vždy 4 příměstské tábory pro 4*17dětí. Dostali jsme peníze na mzdy, pomůcky na tábory, na animační činnost, tábory jsou tak pestré a rodiče platí jen za stravu. 

 

Půl rok lesní komunitní školy se nesl v atmosféře zkušebního provozu a hledání. Potřeba komunitní lesní školy pro děti na domácím vzdělávání vznikla spontánně a z potřeb dětí zvláště lesního klubu. Přidali se ale i rodiče z blízkého okolí, kteří se rozhodli své děti vzdělávat doma. Celkem školou prošlo 12 dětí, docházely 3 dny v týdnu. Placenou průvodkyní se stala Mgr.Petra Kovačíková. Dobrovolně pomáhaly maminky Zdeňka Štichauerová, Barbora Tembo, Václav Nevrlý a Martina Polášková. Po zkušebním provozu se komunita dětí a rodičů domluvila, že v provozování Lesní komunitní školy se bude pokračovat i v následujícím roce. 

Všechny 3 projekty Spolku S dětmi a přáteli U potůčku úspěšně vtahují děti, rodiče i personál do divoké přírody. Úspěšně a s radostí naplňujeme svoji vizi. Děti prospívají v pohybu, na čerstvém vzduchu, obklopeny celoročně přírodou. Zvyšuje se jejich fyzická i psychická odolnost, zažívají v přírodě radost, dobrodružství i výzvy, zakoušejí přiměřená rizika. Učí se prožitkově, situačně, zapojujeme tradiční řemesla, zahradničení i tradice- slavnosti. Program provází pohádky, písně a výtvarné činnosti, hry v lese. 

Podařilo se nám relativně dobudovat skromné zázemí. Pracujeme na celkové profesionalizaci. Pedagogové jsou kvalifikovaní a stále se vzdělávají. Pracujeme i na profesionálním vedení a administraci. 


 

Záměry organizace na příští rok

Do budoucna bychom rádi pokračovali v naší práci. Nadále záměrně zůstanem u menší velikosti lesního klubu - 1 třída dětí, 15 dětí/den/2 průvodkyně. Budeme prohlubovat a zkvalitňovat naši práci.  Lesní klub se v příštím roce zvětší o ohraničenou pastvinu pro 4 ovečky, o které se děti budou starat a jejichž vlnu budou s průvodkyněmi zpracovávat - stříhání, praní, česání, barvení, spřádání, tkaní, suché a mokré plstění. 

Lesní komunitní škola Malé Stromy zatím plánuje ustálit svůj provoz a vizi a poohlédnout se po vhodnějším zázemí.

Lesní klubík U potůčku máme v plánu otevřít příští nebo přespříští rok.

Poděkování 

Spolek v období roku 2018 naplňoval své cíle hlavně v projektu lesního klubu U potůčku, lesní komunitní školou Malé Stromy a lesním klubíkem.  Chceme tímto poděkovat všem rodičům a členům našeho spolku, bez kterých by tyto projekty nemohly fungovat. Rodiče nám s důvěrou svěřují své děti, finančně přispívají členskými příspěvky na jeho fungování  a pomáhají při brigádách na budování zázemí. Společně realizujeme přání radostně a smysluplně provázet děti rozvojem, růstem  a naplněným dětstvím. Dále bychom chtěli poděkovat našim nepostradatelným průvodkyním, které se s láskou a profesionalitou  věnují dětem: Rozárce, Lence, Máji, Petře a všem dobrovolníkům: Jirkovi, Zdence, Vaškovi a Martině.


 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy: 744  661 kč

Členské příspěvky 443 345 kč

státní dotace a granty 218 781 kč

obecní dotace a granty    85 835 kč

zahraniční dotace a granty    0 kč

sponzorské dary 0 kč

 Výdaje: 667 356 kč

mzdy 445 185 kč

spotřeba materiálu, energie, neskladovatelných položek 170 523 kč 

ostatní náklady   51 648 kč

 

Orgány organizace

Předseda: Mgr. Kamila Polehlová

Místopředseda: Mgr. Adéla Korniová

Pokladník:  Pavla Rozálie Kvitová

 

Kontaktní a identifikační data 

Název: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Zapsán do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14719. Datum registrace 15.12.2015.

Sídlo: Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

statutární zástupce: Mgr.Kamila Polehlová, telefon: 737905613

e-mail: lesniskolkaupotucku@gmail.com

IČO: 04642155

číslo účtu: 2300945531/2010

 webové stránky: u-potucku.cz

 

Za spolek předsedkyně Kamila Polehlová

 

Výroční zpráva 2017 spolku S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Činnost v příslušném roce 

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku, z.s. své poslání v roce 2017 realizoval především provozováním lesního klubu U potůčku. Celý rok v lesním klubu se nesl v atmosféře rozkvětu a profesionalizace. 

Od ledna do dubna lesní klub nadále fungoval v prostorách Fary ve Štramberku. Děti i průvodci si užili krásnou zimu venku, objevování okolí Štramberské Trúby, Rudý kámen i Bílou horu a tvoření uvnitř zázemí na faře. Děti provázela koordinátorka Kamila Polehlová, hlavní průvodkyně pedagožka Pavla Rozálie Kvitová, asistentky Lucie Kobáková, Mája Huvarová a Kristýna Tillová a dobrovolný tatínek Jiří Salamon. Lesní klub fungoval od pondělí do středy od 8mi-16ti hodin, denně klub navštěvovalo 10 - 15 dětí. Koordinátorka Kamila Polehlová úspěšně dokončila roční vzdělávací Kurz koordinátora lesní mateřské školy. 

 

Od května do června jsme se vrátili k potůčku do Závišic. V dubnu se U potůčku pracovalo na zkvalitnění zázemí.  Ve velké míře se o zkvalitnění prostoru ke hraní a učení postarali rodiče našich dětí na několika celodenních brigádách. Potřebovali jsme odvlhčit prostor, proto se zavedl drenážní systém štěrku a hadic. Vytvořili jsme také přírodní štěrkové chodníčky, aby se v období dešťů dalo projít “suchou nohou”. Velké díky za podporu na brigádách patří všem rodičům  a zvláště tatínkům Jiřímu Salamonovi a Romanu Polehlovi.  U potůčku a v okolní přírodě jsme s dětmi zažili spoustu dobrodružství, her a radosti v náručí přírody. Na konci roku jsme s dětmi slavili svatojánskou slavnost, rozloučili se se školáky a prošli branou do prázdnin. V červnu se také v pátky lesní klub otevřel rodičům s malými dětmi v dopoledním lesním klubíku. Páteční program se stal velmi oblíbeným a pravidelně jej navštěvovalo cca 10 rodin s dětmi.  

 

V průběhu letních prázdnin spolek zorganizoval  2 příměstské tábory. Děti se při nich učily řemeslům a cestovaly okolo světa :-)

Od září jsme se vydali cestou profesionalizace týmu. Spolek zaměstnal kvalifikovanou učitelku mš Mgr.Lenku Beinsteinovou na zkrácený hlavní pracovní poměr. Průvodcovský tým dětí se tedy od září skládal ze dvou kvalifikovaných učitelek pro mš - Pavly Rozálie Kvitové a Lenky  Beinsteinové a z asistentky Markéty Huvarové. Dobrovolný tatínek Jiří Salamon děti provázel ve svém volnu. Koordinátorkou nadále zůstala Kamila Polehlová. Z takto sjednoceného a kvalitního týmu máme velkou radost a věříme, že plody jednoty a profesionality zažívají také děti a rodiče. S rodiči jsme prožili Michaelskou slavnost a slavnost Adventní spirály a sešli jsme se na podzimní brigádě. I na podzim a v zimě úspěšně fungoval páteční dopolední rodičovský lesní klubík vedený koordinátorkou Kamilou Polehlovou.

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy: 214  070 kč

Členské příspěvky 214 070 kč

státní dotace a granty 0 kč

obecní dotace a granty ƒ 0 kč

zahraniční dotace a granty ƒ 0 kč

sponzorské dary 0 kč

 Výdaje: 234 052 kč

mzdy ( dohody) 147 533 kč

nákupy a nakupované služby   82 937 kč

spotřeba materiálu, energie, neskladovatelných položek   58 532  kč 

drobné vybavení, materiál   26 285  kč 

drobné krátkodobé vybavení  (teepee)   21 500  kč

ostatní náklady     3 582 kč

 

Orgány organizace

Předseda: Mgr. Kamila Polehlová

Místopředseda: Mgr. Adéla Korniová

Pokladník:  Pavla Rozálie Kvitová

 

Poděkování 

Spolek v období roku 2017 naplňoval své cíle hlavně v projektu lesního klubu U potůčku.  Chceme tímto poděkovat všem rodičům a členům našeho spolku, bez kterých by lesní klub nemohl fungovat. Rodiče nám s důvěrou svěřují své děti, finančně přispívají členskými příspěvky na jeho fungování  a pomáhají při brigádách na budování zázemí klubu. Společně realizujeme přání radostně a smysluplně provázet děti rozvojem, růstem  a naplněným dětstvím. Dále bychom chtěli poděkovat jirkovi Salamonovi dobrovolnému průvodci, kterého mají děti moc rády.   A veliké díky patří našim nepostradatelným průvodkyním, které se s láskou a profesionalitou  věnují dětem: Rozárce, Lence a Máji.

Kontaktní a identifikační data 

Název: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Zapsán do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14719. Datum registrace 15.12.2015.

Sídlo: Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

statutární zástupce: Mgr.Kamila Polehlová, telefon: 737905613

e-mail: lesniskolkaupotucku@gmail.com

IČO: 04642155

číslo účtu: 2300945531/2010

 webové stránky: u-potucku.cz

Záměry organizace na příští rok

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku i realizovaný lesní klub U potůčku mají za sebou 2 roky existence. Máme velkou radost, že díky požehnání z nebes a díky pomoci rodičů a přátel a díky krásné práci průvodců se nám dílo daří. Nedosahujeme dokonalosti, ale jdeme po cestě radování se z přítomných chvil a po cestě růstu a rozkvětu. 

V příštím roce plánujeme zaměstnat Rozárku na zkrácený hlavní pracovní poměr, abychom jí mohli nabídnout jistoty a zázemí pro její kvalitní a krásnou práci. Dále se budeme snažit stát se Akreditovaným lesním klubem a zažádáme o Zápis do Rejstříku škol. Plánujeme, že pedagogové se budou dále vzdělávat a lesní klub bude vzkvétat. Plánujeme také rozšířit otevření lesního klubu postupně na čtvrtek a pátek. 

Za spolek předsedkyně Kamila Polehlová

Výroční zpráva 2016 spolku S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální i duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Činnost v příslušném roce 

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku, z.s. byl zaregistrován ve spolkovém rejstříku ke dni 15.12.2015. Zakladatelkami spolku jsou Kamila Polehlová, Pavla Rozálie Kvitová a Adéla Korniová.  Zakladatelky zprvu v roce 2015 zahájily zkušební provoz lesního klubu U potůčku na parcele 970/1 v Závišicích.  Zkušební provoz trval od května 2015 do června 2016. V tomto období klub fungoval ve čtvrtky a pátky od 8mi do 16ti hodin. Zakladatelky byly dobrovolnými pedagožkami a průvodkyněmi dětí.  Do klubu docházelo cca 10 dětí denně. Klub byl provozovaný na pozemku Kamily Polehlové a jejího manžela, kteří poskytli a zajistili skromné zázemí na parcele v Závišicích – unimobuňku, maringotku, teepee, kompostovatelné wc a studnu s užitkovou vodou. Pitná voda na mytí rukou se dovážela, obědy se zajišťovaly dovozem z restaurace, později zajišťovaly maminky.  Průvodkyně Adéla Korniová a Pavla Rozálie Kvitová si tou dobou doplňovaly vzdělání kvalifikované učitelky mš.  Kamila Polehlová dojížděla na akreditovaný roční kurz Školka blízká přírodě a na kurzy předškolní waldorfské pedagogiky. Ve zkušebním období průvodkyně zkoumaly, učily se a objevovaly, jak dobře vést lesní klub i děti.  A zažívaly s dětmi a v přírodě spoustu pěkných i náročných chvil, takové už to lesní kluby mají.  Na konci školního roku se s námi rozloučila průvodkyně Adélka, která si našla placené zaměstnání učitelky mš. 

C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\spolek\ls-150803po047.JPG        C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\spolek\ls-150924ct068.JPG

V červenci a srpnu Spolek zrealizoval 2 příměstské tábory – Indiánské léto a Hurá do pravěku, kterých se zúčastnilo 20 dětí. Cílem příměstských táborů bylo poskytnout dětem předškolního a mladšího školního věku možnost pobýt s kamarády v přírodě, poznávat přírodu, zažít pěkné chvíle her, zábavy, tvoření a odpočinku. Oba tábory se pěkně povedly, děti i rodiče byli spokojení.

Od září 2016 začal spolek oficiálně provozovat lesní klub U potůčku.  Lesní klub U potůčku se stal členem Asociace lesních mateřských škol. Po konzultaci průvodkyň vznikla vize lesního klubu (viz.příloha č.1). Lesní klub byl provozován od pondělí do středy od 8mi do 16ti hodin. V období září, říjen fungoval v zázemí v Závišicích, v listopadu a prosinci v pronajatém prostoru štramberské fary a v přilehlých lesích Štramberka. Koordinátorkou byla zvolena Kamila Polehlová,  hlavními průvodkyněmi Pavla Rozálie Kvitová , kvalifikovaná učitelka mš, která nastoupila akreditovaný roční kurz Školka blízká přírodě a Mgr.Kamila Polehlová, která nastoupila akreditovaný roční kurz Koordinátor lesní mš.  Obě průvodkyně v září a říjnu pracovaly jako dobrovolnice, od listopadu byly zaměstnány na dohodu o provedení práce. Chod lesního klubu pomáhali zajišťovat také dobrovolníci a to Lucie Kobáková, maminka Mája Huvarová, maminka Kristýna Tillová a tatínek Jiří Salamon. Do školky docházelo za celé období 23 dětí. Děti prožily krásné období poznávání přírody, příběhů, kamarádů i sebe. Lesní klub je obohatil na duši i na těle. 

C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\spolek\DSC_0286.JPGC:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\spolek\IMG_20161121_101639.jpgC:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\spolek\IMG_20161121_100407.jpg

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy: 69  715 kč

Členské příspěvky 69 715 kč

státní dotace a granty 0 kč

obecní dotace a granty  0 kč

zahraniční dotace a granty  0 kč

sponzorské dary 0 kč

 Výdaje: 71 830 kč

mzdy ( dohody) 9 965 kč

režie (kurzy, cestovné, pojištění) 14 080 kč

odvody 0kč 

drobné vybavení, materiál 26 285kč 

drobné krátkodobé vybavení  (teepee) 21 500kč

 

Orgány organizace

Předseda: Mgr. Kamila Polehlová

Místopředseda: Mgr. Adéla Korniová

Pokladník:  Pavla Rozálie Kvitová

 

Poděkování 

Spolek v období roku 2016 naplňoval své cíle hlavně v projektu lesního klubu U potůčku.  Chceme tímto poděkovat všem rodičům a členům našeho spolku, bez kterých by lesní klub nemohl fungovat. Rodiče nám s důvěrou svěřují své děti, finančně přispívají členskými příspěvky na jeho fungování  a pomáhají při brigádách na budování zázemí klubu. Dále bychom chtěli poděkovat rodičům dobrovolným průvodcům, bez kterých bychom provoz nezajistili – Jirkovi, Máji a Kristýnce.  A nakonec veliké díky průvodkyni Rozárce za její poezii a lásku k dětem.

Kontaktní a identifikační data 

Název: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Zapsán do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14719. Datum registrace 15.12.2015.

Sídlo: Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

statutární zástupce: Mgr.Kamila Polehlová, telefon: 737905613

e-mail: lesniskolkaupotucku@gmail.com

IČO: 04642155

číslo účtu: 2300945531/2010

 webové stránky: u-potucku.cz

 

Záměry organizace na příští rok

I v příštím roce se spolek S dětmi a přáteli U potůčku chystá realizovat své cíle zvláště provozováním lesního klubu. Lesní mateřská školka či lesní klub je krásná smysluplná vize. V České republice jsme ale stále průkopníky a realizace klubu je v našich podmínkách ještě trochu složitá. Lesní klub U potůčku s radostí provází lesním vzděláváním 2 desítky dětí ročně, dáváme si za cíl v příštím roce jít cestou profesionalizace týmu, zázemí i správy klubu. Koordinátorka se bude věnovat výhradně správě klubu a proto je potřeba najít profesionální průvodkyni do týmu k Rozárce a dobrovolníkům. Je potřeba zaměstnance za náročnou práci slušně zaplatit. Je třeba dobudovávat zázemí, aby celoročně vyhovovalo provozu péči o děti. Je třeba plnohodnotně klub vést a koordinovat. Chceme udělat vše proto, aby lesní klub U potůčku mohl kvést do krásy a síly jako naše děti a naše společenství.

Za spolek předsedkyně Kamila Polehlová