Stanovy

STANOVY SPOLKU S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Článek I: Název spolku

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku, z.s. (dále jen spolek) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek II: Sídlo spolku

Dolní Bašta 267, 74266 Štramberk

Článek III: Účel spolku

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální i duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1.      Provozování lesního klubu „U potůčku“ inspirovaného lesní mateřskou školkou.

2.      Provozováním Kulíška – setkávání místních rodin s dětmi v různých zajímavých místech regionu v přírodě s programem pro děti

3.      Vytváření eko programů pro místní mateřské školky a školy.

4.      Dílny rukodělných a řemeslných činností s přírodními materiály pro místní rodiny a komunitu.

5.      Ekoprogramy a volnočasové programy pro rodiče a děti.

6.      Programy na podporu udržitelného rozvoje, ekologického zemědělství a permakultury u místních rodin a komunity.

Článek IV:Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1.      Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

2.      Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat:jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje – telefonické spojení či e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3.      Práva člena spolku:

a)      podílet se na činnosti spolku,

b)      spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c)      volit orgány spolku,

d)     být volen do orgánů spolku,

e)      svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4.      Povinnosti člena spolku:

a)      dodržovat stanovy spolku,

b)      podílet se na činnosti spolku,

c)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d)     platit členské příspěvky.

5.      Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

6.      Ustavujícím (nebo také zakládajícím) členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. Její členství ve sdružení vzniká okamžikem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Ustavujícími členy jsou osoby hlasující na následné ustavující členské schůzi sdružení a splňující podmínky podle čl. IV, článku 1. těchto stanov.

Článek V: Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1.      Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Členská schůze je usnášení schopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

2.      Členská schůze se schází, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

3.      Vyhotovení zápisu ze zasedání zajistí statutární orgán do 30 dnů od jejího ukončení.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1.      Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a pokladník) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 3 let.

2.      Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.

3.      Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a pokladník. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

Článek VI: Správní rok

1.      Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

2.      Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

3.      Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

1.      Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

2.      Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

3.      Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

4.      Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1.      Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX: Zánik spolku

1.      Spolek zaniká:

a)      dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b)      pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2.      Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na charitativní činnost.

 

Článek X: Závěrečná ustanovení

1.      Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

  1. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 22.10.2015. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

Ve Štramberku, dne 22.10.2015

 ……………………………..