C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\upotucku2.jpg

Provozní řád  lesního klubu „U potůčku“

pro školní rok 2017/2018


 

1.Provozní informace

 

Provozovatel:  S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

IČ: 04642155   Číslo bankovního účtu: 2300945531/2010

Předsedkyně spolku, koordinátorka: Mgr.Kamila Polehlová

Tel.: 737905613

 

Provozní řád Lesního klubu U potůčku (dále jen LK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

 

Provozní řád LK se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol projednaném na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu.

 

LK se nachází v Závišicích na parcele 790/1.

 

1.1 Provozní podmínky

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem.

LK nezajišťuje péči v době státních svátků a omezeně v době letních prázdnin.

Docházka dítěte do LK začíná po domluvě rodičů s koordinátorkou a po podpisu Smlouvy o péči o dítě v lesním klubu U potůčku a podpisu Přihlášky dítěte k docházce.

.  

 

Provoz LK je celodenní 7.45 - 16.00 hod.

Kapacita skupiny na den je 16 dětí, které doprovázejí 2 průvodci.  Nejméně 1 průvodce týmu LK má předepsané pedagogické vzdělání. Pedagogické náležitosti školky jsou popsané v dokumentu Koncepce a vize Lesního klubu U potůčku a v Průvodci pro průvodce LK U potůčku.

 

Děti jsou přijímány ve věku, kdy jsou zralé pro krátkodobé odloučení od rodičů a jsou částečně samostatné, tedy cca od 3 let. Mladší a nové děti mohou docházet s rodičem na adaptační režim či po domluvě i déle.



 

1.2 Zázemí

Zázemím LK je zahrada v Závišicích - rekonstruovaná maringotka, přístřešek u maringotky - šatna, unimobuňka s přístřeškem a stoly, teepee, kompostovatelné wc, umývárenský kout a přírodní zahrada. Maringotku je možné vytápět kamny, umožňuje polední odpočinek dětí, je místem ke tvoření, v chladných měsících místem podávání oběda. Unimobuňka slouží jako sklad věcí a náhradního oblečení. Teepee s ohništěm a posezením je místem pro ranní kruh a pobyt dětí při dešti a příliš chladném počasí.

 

2. Obecná pravidla a rytmus

 

2.1.Předání, odevzdání, omluvení, odhlášení a docházka dítěte

Průvodce přebírají děti v době od 7:45 do 9:00 v zázemí lesní školky. V případě změny místa to dá koordinátorka včas vědět rodičům pomocí sms. Je dobré časy předávání dětí dodržovat, aby se nenarušoval rytmus dne a aby děti mohly ráno mít chvíli prostor vplout do skupiny kamarádů před první organizovanou aktivitou.

 

Vyzvedávání dětí probíhá od 12:45 do 13:00 anebo od 14:00 do 15:45, pozdější vyzvedávání dětí je možné po domluvě.

 

Při slavnostech a společných akcích zodpovídají za dítě rodiče.

 

Oznámení  nepřítomnosti dítěte a odhlášení oběda provádějí rodiče v elektronickém systému Týmuj.cz a to den předem do 17té hodiny. Při akutní absenci pouze sms průvodkyni v aktuální den nepřítomnosti od 7.30 do 8.30.hod, kdy už ale nemusí být možné odhlásit oběd.

 

Děti by měly chodit do školky zdravé, či ve stavu, který neohrožuje zdraví dítěte a dalších dětí.

 

Průvodci v průběhu školky přijímají pouze sms zprávy, na sms zprávy zpravidla neodpovídají, telefonují pouze ve výjimečných případech.

 

Zameškané dny docházky se vybírají ve třech následujících měsících ve dny mimo běžnou docházku dítěte, pokud není naplněná kapacita klubu. Děti se třídenní docházkou absence nevybírají.

 

2.2 Rytmus dne

7:45 – 9:00 příchod, tvořivá činnost, volná hra

9:00 - 9.10 úklid hraček, mytí rukou

9:10 -  9:20 ranní kruh – společné přivítání, příběh, říkanky, písničky

9:30 – 11:20 činnosti v lese vztahující se k dané roční době a tématu nebo volná hra  

11:20 - 11:30 cvičení a kruhová hra v lese

11:30 – 11:50 odchod z lesa, osobní hygiena

12:00 – 12:30 oběd

12:45 – 13:00 vyzvedávání dětí, úklid a příprava na odpočinek

13:00 – 14:00 čtení pohádky, relaxace, možnost spaní

14:00 – 15:50 svačina, volná hra v okolí zázemí, vyzvedávání dětí


 

2.3 Ceník měsíčního školného pro školní rok 2017/2018 podle počtu dnů docházky v rámci jednoho týdne

1 denní docházka 1500kč

 2 denní docházka 2000kč (nebo 2 sourozenci 1 denní docházka)

 3 denní docházka 2500kč

 4 denní docházka 3000kč (nebo sourozenci 2denní docházka)

 6 denní docházka 4250kč (sourozenci)

8 denní docházka 5100kč (sourozenci)


 

3.Hygienické podmínky

 

3.1 Stravování

Svačiny a pití si děti nosí z domova. V zájmu ochrany životního prostředí prosíme rodiče, aby dávali svým dětem jídlo do materiálů přátelských přírodě (např. látkové sáčky, trvanlivé a omyvatelné ubrousky apod.).  S ohledem na rodiče, kteří dávají přednost zdravému stravování, prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky sladkosti z bílého cukru jako jsou bonbóny, čokoláda, lízátka. Děkujeme.

Obědy upřednostňujeme vegetariánské, tyto momentálně není možnost dovážet, protože neexistuje v blízkosti vegetariánská restaurace se službou rozvozu. Jídlo vaří maminky se zdravotním průkazem ve speciálním nádobí pro lesní školku. Jídlo se vozí teplé do zázemí v době oběda. Cena oběda je 40Kč za dětskou porci (jídlo, dovoz, mytí nádobí) platí se vždy za skutečně snězená jídla v následujícím měsíci.

 

3.2 Zajištění vody

Pitná voda v chladnějším období ohřívaná, uskladněná ve várnici, mýdlo, ručník; v lese voda v lahvi, gelová dezinfekce.

 

3..3 Zajištění toalet a nakládání s odpady

Máme zatím jedno suché a kompostovatelné wc. Prkénko se omývá pravidelně savem a vodou, děti jsou vedeny k hygieněmytí rukou po použití wc. Odpady třídíme a vyvážíme.

 

3..4 Doporučení pro prevenci nakažení dítěte nemocemi, které jsou přenosné klíšťaty a bodavým hmyzem

Rodičům je doporučeno chránit své děti před klíšťaty a bodavým hmyzem používáním přírodních repelentů, oblékáním dětí do oblečení světlé barvy, dlouhých kalhot a případně gumáků, je doporučeno děti po každém pobytu ve školce kontrolovat. Průvodci jsou povinni rodičům nahlásit výskyt klíštěte u dítěte anebo kousnutí bodavým hmyzem. Rodiče souhlasí s okamžitým vyjmutím klíštěte průvodcem, rodiče v této otázce podepisují informovaný souhlas. Lékárnička ve školce obsahuje přípravky zmírňující kousnutí bodavým hmyzem a kleštičky na vyjmutí klíštěte.

 

4.Spolupráce a komunikace s rodiči

 

Přejeme si, aby naše školka byla komunitní, tedy abychom byli společenství nejen dětí a průvodců, ale hlavně celých rodin. Věříme, že dobré fungující vztahy mají příznivý vliv na děti i na udržitelnost školky.  

 

4.1 Práva rodičů

Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.)

Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.)

Rodiče se podílejí na organizaci školky. Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem.

Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce emailem, na fcb stránkách nebo formou rodičovské schůzky.

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem,  jiné s koordinátorkou.

Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje školka spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 3 měsíce, většinou ale dle potřeby.

Každé roční období slavíme jednu slavnost s rodiči. Na podzim Michaelskou (konec září) nebo Martinskou slavnost (polovina listopadu) na začátku zimy Adventní spirálu (přelom listopadu a prosince), v zimě Masopustní (únor), na jaře Vynášení Morany (březen) nebo Otvírání studánek (květen) v létě Svatojánskou slavnost (červen).

 

4.2 Povinnosti rodičů

Rodiče jsou povinni písemně informovat koordinátorku o zdravotních, stravovacích a dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích. K tomuto slouží Přihláška dítěte k docházce.

Rodič odevzdá na začátku docházky koordinátorce kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.

Rodiče se zavazují školce hradit řádně a včas školné. Školné je splatné vždy ke 20. dni současného měsíce. Při odhlášení dítěte z klubu v rámci školního roku si klub nárokuje dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud se nedomluví rodiče s klubem jinak - v případě, že lze okamžitě přijmout jiné dítě do klubu.

Rodiče se zavazují školce hradit řádně a včas stravné. Stravné je vyúčtováno zpětně dle spotřebovaných jídel. Cena za oběd činí 40 Kč. Odhlásit jídlo lze do 17h předcházejícího dne.

Rodiče aktivně spolupracují s průvodci a koordinátorkou, účastní se rodičovských schůzek (zpravidla 3x za rok), slavností, brigád na pozemku (povinná účast nejméně 2x za rok).

Rodiče informují průvodce anebo koordinátorku o významných změnách v životě dítěte, které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě.

Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí Základním doporučením pro vybavení dítěte.

Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do školky nevhodné (rušivé) věci např.(sladkosti, hračky, cennosti..), toto je nutné vždy konzultovat s průvodci.

Rodiče se vyjadřují k vizi a chodu školky, k veškerým aktivitám v osobním kontaktu s průvodcem nebo koordinátorkou anebo na pravidelných schůzkách.

V případě potíží při adaptaci dítěte v kolektivu nebo v jiných závažných situacích je iniciována schůzka průvodkyně (nebo další osoby z týmu) s rodiči, a to formou osobní konzultace v konzultačních hodinách anebo v jiném domluveném čase.

Běžné konzultace o dítěti probíhají při vyzvedávání dítěte ze školky.



 

5.Pravidla, která dodržují v lesním klubu děti

 

Chováme se k sobě hezky, neubližujeme si slovně ani fyzicky.

Prát se můžeme pouze ve hře, dokud se to všem zúčastněným líbí.

Zůstáváme na dohled či doslech průvodkyně.

Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.

Při práci s nožem či pilou sedíme, s ostrými nástroji pracujeme pouze pod dohledem dospělé osoby.

V lese nenecháváme odpadky.

Větve nenosíme ve výšce očí ostatních a máme větve pouze tak dlouhé, ať oba konce ovládáme.

Bez dovolení průvodce nejíme nic nalezeného v lese.

Kolem jezírka a ohně neběháme, u jezírka a ohně jsme pouze s dospělou osobou.

Zkoumaných hub se nedotýkáme rukou, pouze klacíkem.

 

6.Základní doporučení pro vybavení dítěte

 

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí klubu krabici s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.

 

Součástí vybavení dětí v LK je:

dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem

batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy a kapesníčky

teplý spacák pro odpolední odpočinek

 

Obecná pravidla oblékání do LK:

Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí schopnost.

Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu. V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci.

Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň je prodyšná.

Při teplém počasí: bavlněné lehké tričko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček, větrovka do batůžku a pláštěnka

Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé kalhoty a bunda. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy.

Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V zimě botu s možností vyjmutí vnitřní vložky k lepšímu usušení obuvi.


7. Doprava do Závišic

GPS:  49.6047953N, 18.1024278E

 

Na mapě je zachycena autobusová zastávka, Potůčková zahrada je kousek na jih vlevo..

Zahrada je v těsné blízkosti autobusové zastávky Závišice, rozcestí  Štramberk.  Jezdí zde pravidelná linka Kopřivnice- Nový Jičín. Z Kopřivnice odjíždí bus na zahradu v 7.55 od žel.st. a z N. Jičína jede v 8.00. Je možné se domluvit a děti svážet hromadně. Ze Závišic jede bus 14.08 v v 16.00 směr Kopřivnice a v 14.41 a v 17.00 směr Nový Jičín.

 

Na mapě je zachycena autobusová zastávka, Potůčková zahrada je kousek na jih vlevo..

Zahrada je v těsné blízkosti autobusové zastávky Závišice, rozcestí  Štramberk.  Jezdí zde pravidelná linka Kopřivnice- Nový Jičín. Z Kopřivnice odjíždí bus na zahradu v 7.55 od žel.st. a z N. Jičína jede v 8.00. Je možné se domluvit a děti svážet hromadně. Ze Závišic jede bus 14.08 v v 16.00 směr Kopřivnice a v 14.41 a v 17.00 směr Nový Jičín.