C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\upotucku2.jpg

Provozní řád  lesního klubu „U potůčku“

pro školní rok 2020/2021

 

1.Provozní informace

Provozovatel:  S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

IČ: 04642155   Číslo bankovního účtu: 2300945531/2010 

Předsedkyně spolku, koordinátorka: Mgr.Kamila Polehlová

Tel.: 737905613

 

Provozní řád Lesního klubu U potůčku (dále jen LK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

 

Provozní řád LK se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol projednaném na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu. 

 

LK se nachází v Závišicích na parcele 790/1. 

 

1.1 Zázemí 

Zázemím LK je zahrada v Závišicích - rekonstruovaná maringotka, přístřešek u maringotky - šatna, unimobuňka s přístřeškem a stoly, teepee, kompostovatelné wc, sklad nářadí a pomůcek, umývárenský kout a přírodní zahrada. Maringotku i unimobuňku je možné vytápět kamny, umožňuje polední odpočinek dětí, je místem ke tvoření, v chladných měsících místem podávání oběda. Sklad nářadí slouží ke skladování nářadí a některých pomůcek a hraček. Teepee s ohništěm a posezením je místem pro ranní kruh a pobyt dětí při dešti a příliš chladném počasí. Přístřešek u maringotky slouží jako šatna dětí, každé dítě má vlastní háčky a vlastní krabici na náhradní oblečení.

 

1.2 Provozní podmínky

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. 

LK nezajišťuje péči v době státních svátků, v období vánočních prázdnin a v období letních prázdnin.

V době letních prázdnin poskytuje LK prostory pro konání letních příměstských táborů pořádaných zřizovatelem.  

LK si vyhrazuje právo uzavřít provoz v případě extrémně nepříznivého počasí (povodně, mráz, smog..apod.) a v případě karantény či pandemie a to max.10dnů ta školní rok. Rodiče jsou o tom informováni předem. V případě vyhlášení nouzového stavu a dlouhodobějšího uzavření provozu si lesní klub nárokuje 10% školného na úhradu trvalých nákladů při zajištění místa dítěte v LK.

Provoz LK je celodenní 7.45 - 15.45 hod. 

Kapacita skupiny na den je 15 dětí, které doprovázejí 2 průvodci.  Nejméně 1 průvodce týmu LK má předepsané pedagogické vzdělání. Pedagogické náležitosti školky jsou popsané v dokumentu ŠVP, Koncepce a vize Lesního klubu U potůčku a v Organizačním řádu LK U potůčku.

Děti jsou přijímány ve věku, kdy jsou zralé pro krátkodobé odloučení od rodičů a jsou částečně samostatné, tedy cca od 3 let. Mladší a nové děti mohou docházet s rodičem, mají zajištěný adaptační režim, který je možno po domluvě individuálně přizpůsobit.

 

Zápis do LK probíhá celoročně. 

Zákonní zástupci na základě písemné žádosti o předškolní vzdělávání v LK obdrží rozhodnutí koordinátorky LK. Žádost je volně dostupná z webu LK. 

Při naplněné kapacitě jsou děti zařazena do pořadníku.

Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií. Do LK jsou přednostně přijímáni mladší sourozenci již docházejících dětí, mladší děti a děti, jejichž zákonní zástupci projeví zájem o docházku v rozsahu celotýdenním, při dalším přijetí rozhoduje pořadí doručených přihlášek.

Do LK může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte může ředitelka LK v odůvodněných a výjimečných případech rozhodnout o udělení výjimky.

Docházka dítěte do LK začíná po rozhodnutí o přijetí dítěte a po podpisu Smlouvy o péči o dítě v lesním klubu U potůčku a podpisu Přihlášky dítěte k docházce.

 

2. Obecná pravidla a rytmus 

2.1.Předání, odevzdání, omluvení, odhlášení a docházka dítěte 

Průvodce přebírají děti v době od 7:45 do 8:25 v zázemí lesní školky. V případě změny místa to dá koordinátorka včas vědět rodičům pomocí sms. Je dobré časy předávání dětí dodržovat, aby se nenarušoval rytmus dne a aby děti mohly ráno mít chvíli prostor vplout do skupiny kamarádů před první organizovanou aktivitou. 

Při předávání dítěte se dítě přivítá s průvodkyní podáním ruky a pozdravením. Rodič s průvodkyní naváže oční i slovní kontakt. Je-li průvodkyně zaneprázdněna péčí o další dítě, musí rodič s předáním počkat.

 

Vyzvedávání dětí probíhá od 12:45 do 13:00 anebo od 14:00 do 15:45, jiné vyzvedávání dětí je možné po domluvě.

Při vyzvedávání se dítě s průvodkyní rozloučí opět pozdravem (podáním ruky) nebo očním kontaktem.  Rodič s učitelem naváže alespoň oční kontakt. 

 

Při novém vstupu dítěte do LK používáme adaptační režim, který je možno individuálně přizpůsobit. 

 

Při slavnostech a společných akcích zodpovídají za děti rodiče. 

 

Oznámení  nepřítomnosti dítěte a odhlášení oběda provádějí rodiče v elektronickém systému Týmuj.cz a to den předem do 17té hodiny. Při akutní absenci pouze sms průvodkyni v aktuální den nepřítomnosti od 7.30 do 8.30.hod.

 

Děti chodí do školky zdravé, či ve stavu, který neohrožuje zdraví dítěte a dalších dětí. Průvodkyně může odmítnout převzít dítě do kolektivu LK, pokud jeví zjevné známky nemoci či zavolat rodiči kdykoliv v průběhu dne, aby si dítě vyzvedli. 

 

Průvodci v průběhu školky přijímají pouze sms zprávy, na sms zprávy zpravidla neodpovídají, telefonují pouze ve výjimečných případech. 

 

Zameškané dny docházky propadají, pouze v případě, že absence z důvody nemoci je delší než 14 dní, je možno vybírat náhrady.

 

2.2 Rytmus dne 

7:45 – 8:30 příchod,

8,30 -  9.10  tvořivá činnost, volná hra 

9:10 - 9.15 úklid hraček

9:15 -  9:40 ranní kruh – společné přivítání, příběh, říkanky, písničky

9:40 – 10:00 mytí rukou, svačinka  

10:05 - 11:20 činnosti v lese vztahující se k dané roční době a tématu, či volná hra

11:30 – 11:50 odchod z lesa, osobní hygiena 

12:00 – 12:30 oběd 

12:45 – 13:00 vyzvedávání dětí, úklid a příprava na odpočinek 

13:00 – 14:00 čtení pohádky, relaxace, možnost spaní, po odpočinku práce s předškoláky

14:00 – 15:45 svačina, volná hra v okolí zázemí, vyzvedávání dětí 

 

2.3 Ceník školného pro školní rok 2020/2021

         2 denní docházka 2500kč (nebo kombinace sourozenců)

         3 denní docházka 3000kč (nebo kombinace sourozenců)

         4 denní docházka 3500kč (nebo kombinace sourozenců)

         5 denní docházka 4000kč (nebo kombinace sourozenců)

6 denní docházka 4500kč (sourozenci)

2.4 Ukončení docházky

Koordinátorka  může ukončit docházku dítěte jestliže: 

  • zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání v LK nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s koordinátorkou 

  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz LK

  • na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra 

  • na základě závažných porušení provozního či organizačního řádu a smlouvy, kterou LK uzavírá se zákonnými zástupci dítěte

  • po vzájemné dohodě mezi LK a zákonnými zástupci dítěte s dvouměsíční výpovědní lhůtou

 

3.Hygienické podmínky

 3.1 Stravování 

Ranní a odpolední svačiny a pití si děti nosí z domova. V zájmu ochrany životního prostředí prosíme rodiče, aby dávali svým dětem jídlo do materiálů přátelských přírodě (např. látkové sáčky, trvanlivé a omyvatelné ubrousky, krabičky apod.).  S ohledem na rodiče, kteří dávají přednost zdravému stravování, prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky sladkosti z bílého cukru jako jsou bonbóny, čokoláda, lízátka, žvýkačky. Děkujeme. 

 

Obědy zajišťuje Bistro Viktoriina Loca. Dováží obědy v termoboxech v jídlonosičích dětí. Děti si vždy po obědě jídlonosiče vezmo a ráno donesou čisté.

 

3.2 Zajištění vody 

Na mytí rukou - dovážená pitná voda, v chladnějším období ohřívaná, uskladněná v pravidelně dezinfikované várnici, mýdlo, ručník - každý svůj, podepsaný, kdy si děti berou na konci každého týdne ručník domů vyprat; v lese voda v lahvi, gelová dezinfekce.

 

3.3 Zajištění toalet a nakládání s odpady

Máme dvě separované a kompostovatelné wc. Prkénko se omývá pravidelně denně dezinfekcí a vodou, děti jsou vedeny k hygieně mytí rukou po použití wc. Odpady třídíme a vyvážíme do Štramberka, dle smlouvy s MěÚ Štramberk. Kompostujeme organické zbytky.

 

3.4 Doporučení pro prevenci nakažení dítěte nemocemi, které jsou přenosné klíšťaty a bodavým hmyzem 

Rodičům je doporučeno chránit své děti před klíšťaty a bodavým hmyzem používáním přírodních repelentů, oblékáním dětí do oblečení světlé barvy, dlouhých kalhot a případně gumáků, je doporučeno děti po každém pobytu ve školce kontrolovat. Průvodci jsou povinni rodičům nahlásit výskyt klíštěte u dítěte anebo kousnutí bodavým hmyzem. Rodiče souhlasí s okamžitým vyjmutím klíštěte průvodcem, rodiče v této otázce podepisují informovaný souhlas. Lékárnička ve školce obsahuje přípravky zmírňující kousnutí bodavým hmyzem a kleštičky na vyjmutí klíštěte. 

 

4.Spolupráce a komunikace s rodiči

Přejeme si, aby naše školka byla komunitní, tedy abychom byli společenství nejen dětí a průvodců, ale hlavně celých rodin. Věříme, že dobré fungující vztahy mají příznivý vliv na děti i na udržitelnost školky.  

 

4.1 Práva rodičů

Rodiče se mohou podílet na chodu školky a organizaci školky.

Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.) 

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. 

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem a být pravidelně informován o rozvoji dítěte.

Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce průvodkyněmi emailem.

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem,  jiné s koordinátorkou. 

Rodiče se účastní pravidelné členské schůze 1-2x za rok. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději měsíc předem emailem. Program setkání připravuje školka spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. 

Každé roční období slavíme jednu slavnost s rodiči. Na podzim Michaelskou slavnost (konec  září)  Adventní spirálu (přelom listopadu a prosince), na jaře Májovou slavnosti v létě Svatojánskou slavnost (červen). 

 

4.2 Povinnosti rodičů

Rodiče jsou povinni písemně informovat koordinátorku o zdravotních, stravovacích a dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích. K tomuto slouží Přihláška dítěte k docházce. 

Rodič odevzdá na začátku docházky koordinátorce kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. 

Rodiče se zavazují školce hradit řádně a včas školné. Školné je splatné vždy k 15. dni současného měsíce. Při odhlášení dítěte z klubu v rámci školního roku si klub nárokuje dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud se nedomluví rodiče s klubem jinak - v případě, že lze okamžitě přijmout jiné dítě do klubu.

Rodiče se zavazují hradit řádně a včas stravné na účet klubu. Stravné se platí zálohově měsíc dopředu. 

Rodiče aktivně spolupracují s průvodci a koordinátorkou, účastní se slavností, brigád na pozemku (povinná účast nejméně 2x za rok, otec dítěte 2x5h.brigád, maminka 1x příprava slavnosti s ostatními maminkami). 

Rodiče informují průvodce anebo koordinátorku o významných změnách v životě dítěte, které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě. 

Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí Základním doporučením pro vybavení dítěte. 

Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do školky nevhodné (rušivé) věci např.(sladkosti, hračky, cennosti..), toto je nutné vždy konzultovat s průvodci. 

Běžné konzultace o dítěti probíhají při vyzvedávání dítěte ze školky. 

 

5.Pravidla, která dodržují v lesním klubu děti 

Chováme se k sobě hezky, neubližujeme si slovně ani fyzicky.

Prát se můžeme pouze ve hře, dokud se to všem zúčastněným líbí. 

Zůstáváme na dohled či doslech průvodkyně.

Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.

Při práci s nožem či pilou sedíme, s ostrými nástroji pracujeme pouze pod dohledem dospělé osoby.

V lese nenecháváme odpadky. 

Větve nenosíme ve výšce očí ostatních a máme větve pouze tak dlouhé, ať oba konce ovládáme.

Bez dovolení průvodce nejíme nic nalezeného v lese. 

Kolem ohně neběháme, u ohně jsme pouze s dospělou osobou.

Zkoumaných hub se nedotýkáme rukou, pouze klacíkem.

 

6.Základní doporučení pro vybavení dítěte

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí klubu krabici s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 

 

Součástí vybavení dětí v LK je: 

Děti si nosí každý týden vypraný, podepsaný malý ručník.

Dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem a karimatkou na gumičce - vše podepsané.

Batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku s dopolední svačinou, krabičku s odpolední svačinou,  pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy, spodní prádlo v nepromokavém obalu a kapesníčky - vše podepsané. 

Tenký spacák pro odpolední odpočinek - podepsaný i obal.

Vlastní krabici na náhradní oblečení s náhradním oblečením a náhradním ručníkem.

Přezůvky do maringotky a unimobuňky.

 

Obecná pravidla oblékání do LK: 

Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí schopnost. 

Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu. V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci. 

Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň je prodyšná. 

Při teplém počasí: bavlněné lehké tričko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček, větrovka do batůžku a pláštěnka 

Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé kalhoty a bunda. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy. 

Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V zimě botu s možností vyjmutí vnitřní vložky k lepšímu usušení obuvi.

 

Doprava do Závišic

GPS:  49.6047953N, 18.1024278E

 

Na mapě je zachycena autobusová zastávka, Potůčková zahrada je kousek na jih vlevo..

Zahrada je v těsné blízkosti autobusové zastávky Závišice, rozcestí  Štramberk.  Jezdí zde pravidelná linka Kopřivnice- Nový Jičín. Z Kopřivnice odjíždí bus na zahradu v 7.55 od žel.st. a z N. Jičína jede v 8.00. Je možné se domluvit a děti svážet hromadně. Ze Závišic jede bus 14.08 v v 16.00 směr Kopřivnice a v 14.41 a v 17.00 směr Nový Jičín.

 

Zpracovala: Kamila Polehlová, koordinátorka

  

Dne: 1. 9. 2020                                                 podpis koordinátorky

 

podpis průvodců seznámených s řádem a datum: